Xổ số Xổ Số Miền Bắc-Xsdlk 6/7/2021 Đi thăm Lã đầu lĩnh người Yamen
Vị Trí:Xổ số Xổ Số Miền Bắc > Kqxs Quảng Nam > Xsdlk 6/7/2021 Đi thăm Lã đầu lĩnh người Yamen
Xsdlk 6/7/2021 Đi thăm Lã đầu lĩnh người Yamen
Cập Nhật:2022-06-20 09:11    Lượt Xem:114
Nó là người duy nhất tên Lúc đầu lành (ảo UAV) được chụp trong June 4. The whole buiment complex has a Cuộc cọ xát, close and great momentum. the observations is located in Yongdeng County, LanZhou City, Gansu Province. The whole Building complex has a đối xứng, tournial and huge momentum. The exists murlers, sculptions, gạch lát, v. have high artistry valve. in 1996, it was listed as the 4d chuỗi of national snow of important culture protection units. Nó được chụp bởi phóng viên xuất bản Tân Hoạn nhân viên, Chen Bin {2 Xsdlk 6/7/2021

2

Đây là lối cửa nhà thủ nhân Lu (được bảo tới June 4). The whole buiment complex has a Cuộc cọ xát, close and great momentum. the observations is located in Yongdeng County, LanZhou City, Gansu Province. The whole Building complex has a đối xứng, tournial and huge momentum. The exists murlers, sculptions, gạch lát, v. have high artistry valve. in 1996, it was listed as the 4d chuỗi of national snow of important culture protection units. Nó được chụp bởi phóng viên xuất bản Tân Hoạn nhân viên, Chen Bin {2

2

Đây là cánh đường của Lu đầu lĩnh yamen (được bảo tới June 4). The whole buiment complex has a Cuộc cọ xátXsdlk 6/7/2021, close and great momentum. the observations is located in Yongdeng County, LanZhou City, Gansu Province. The whole Building complex has a đối xứng, tournial and huge momentum. The exists murlers, sculptions, gạch lát, v. have high artistry valve. in 1996, it was listed as the 4d chuỗi of national snow of important culture protection units. Th

{{}đã chụp bởi phóng viên của hãng Tin Tân nhân trong Hoa Kỳ Trần Bin

0

2{}0}Đây là sân trong sân tù đầu Lu... rừng khoai tây (bức ảnh UAV) chụp vào June 4. The whole buiment complex has a Cuộc cọ xát, close and great momentum. the observations is located in Yongdeng County, LanZhou City, Gansu Province. The whole Building complex has a đối xứng, tournial and huge momentum. The exists murlers, sculptions, gạch lát, v. have high artistry valve. in 1996, it was listed as the 4d chuỗi of national snow of important culture protection units. bức ảnh này được chụp bởi phóng viên của hãng Tin Tân Hoa Kỳ Trần Bin

0 2 {{}0}Vào tháng Sáu, du khách đã đến thăm người Yamen của Lục Đầu lĩnh (ảnh của UAV). The whole buiment complex has a Cuộc cọ xát, close and great momentum. the observations is located in Yongdeng County, LanZhou City, Gansu Province. The whole Building complex has a đối xứng, tournial and huge momentum. The exists murlers, sculptions, gạch lát, v. have high artistry valve. in 1996, it was listed as the 4d chuỗi of national snow of important culture protection units. Nó được chụp bởi phóng viên xuất bản Tân Hoạn nhân viên Chương trị The whole buiment complex has a Cuộc cọ xát, close and great momentum. the observations is located in Yongdeng County, LanZhou City, Gansu Province. The whole Building complex has a đối xứng, tournial and huge momentum. The exists murlers, sculptions, gạch lát, v. have high artistry valve. in 1996, it was listed as the 4d chuỗi of national snow of important culture protection units. chụp ảnh bởi Chen Bin, phóng viên của hãng Tân Thông Hoa Kỳ